Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Pasierbiak 363
Strony: 363-375
pdfpełen tekst

Streszczenie
Głównym celem artykułu jest analiza powiązań handlowych oraz ocena znaczenia handlowego Chin dla ASEAN. Do jego realizacji wykorzystano metody badawcze polegające na studiach literatury przedmiotu, analizie i interpretacji danych statystycznych oraz wnioskowaniu na ich podstawie. Przeprowadzone badania dają podstawę do twierdzenia, że Chiny stają się coraz ważniejszym partnerem handlowym ugrupowania ASEAN. Uwidacznia się to w rosnących udziałach Chin w obrotach handlowych ASEAN, a także w coraz bardziej zaawansowanej strukturze rzeczowej handlu.
Słowa kluczowe: handel zagraniczny, regionalna integracja gospodarcza, ASEAN, Chiny

TENDENCIES IN MERCHANDISE TRADE OF ASEAN WITH PEOPLE ’S REPUBLIC OF CHINA

Abstract
The main objective of the paper is to analyze the trade relations and to assess the trade importance of China for ASEAN. In order to realize such a goal, some research methods were used, involving the study of literature, analysis, evaluation and interpretation of statistical data. The analysis gives the author a basis to conclude that China is becoming an increasingly important trading partner of ASEAN. This is reflected in the country’s growing share in the trade of ASEAN, as well as in improvements of trade structure.
Keywords: foreign trade, regional economic integration, ASEAN, China
JEL codes: F14, F15, F16