Zeszyty naukowe
Autor: Bartosz Michalski 349
Strony: 349-361
pdfpełen tekst

Streszczenie
Biorąc pod uwagę paradygmat pułapki średniego dochodu, celem artykułu jest analiza polskiej wymiany handlowej w sektorze maszynowym (dział HS 84) w latach 2001–2013, drugim pod względem znaczenia po branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Niemcami. Rozważania obejmują ewolucję ujawnionych przewag komparatywnych, zaawansowania technologicznego (udziałów dóbr mid-tech i high-tech), dywersyfikację polskiej oferty eksportowej oraz importu, cząstkowego bilansu salda handlowego, a także intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej z Niemcami (indeks Grubela- Lloyda). W ocenie autora konsekwentna i zbyt silna orientacja na współpracę handlową z Niemcami niesie wiele zagrożeń. W długim okresie grozi Polsce utrwalenie strukturalnych barier wzrostu i rozwoju gospodarczego, determinujących istotę pułapki średniego dochodu, a w konsekwencji utrwalających (semi)peryferyjność polskiej gospodarki.
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy, Polska, pułapka średniego dochodu, sektor maszynowy, przewaga konkurencyjna, zaawansowanie technologiczne

POLISH-GERMAN TRADE IN THE MACHINERY SECTOR 2001–2013. AN EVALUATION OF OPPORTUNITIES AND THREATS

Abstract
Taking into account the paradigm of the middle income trap the goal of the paper is to embark on the analysis of Polish foreign trade in the machinery sector (chapter HS 84 being the second most important just after the automotive industry) between 2001–2013 with special regard paid to trade relations with Germany. The research covers the evolution of revealed comparative advantages, technological advancement (shares of mid-tech and high-tech goods), diversification of Polish exports and imports, partial trade balance and the intensity of intra-industry trade with Germany according to the Grubel-Lloyd index. In the author’s view, a persistent and durable orientation on trade cooperation with Germany poses a great deal of threats. In the long run Poland may be faced with the challenge of structural obstacles to economic growth and development, determining the essence of the middle income trap and thus sustaining a semi-peripheral character of the Polish economy.
Keywords: international trade, middle income trap, Poland, machinery sector, competitiveadvantage, technological advancement
JEL codes: F14, F50, O14, O33