Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Grzybowska 11
Strony: 11-19
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
Podstawowym zasobem umożliwiającym rozwój każdego sektora gospodarczego są zatrudnieni w nim pracownicy. Zapotrzebowanie na kapitał ludzki, a w szczególności konkretne jego elementy (wiedza, kompetencje, zręczność intelektualna, motywacje), zmienia się istotnie wraz z rozwojem konkretnego sektora. W artykule zwrócono uwagę na fakt, że rozwój sektorów współczesnej gospodarki w istotny sposób zależy od zgromadzenia określonego kapitału ludzkiego i umiejętnego nim zarządzania. Pojęcie kapitału ludzkiego nie należy do pojęć jednoznacznych, dlatego w artykule poświęcono uwagę właściwościom tego zasobu, jak również specyfice sektora.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, sektor gospodarki

HUMAN CAPITAL AND THE DEVELOPMENT OF SECTORS IN THE CONTEMPORARY ECONOMY

Abstract
The basic resource for the development of each economic sector are people employed in it. The demand for human capital, in particular its specific elements (competencies, intellectual agility, motivation) varies significantly with the development of a specific sector. The article draws attention to the fact that the development of sectors in contemporary
economy significantly depends on having specific human capital and how it is managed. The concept of human capital is not a clear-cut concepts. That is why the article focuses on properties of human capital as well as the specifics of the sectors.
Keywords: human capital, sector of the economy
JEL codes: E21, E32