Zeszyty naukowe
Autor: Anna Horodecka 21
Strony: 25-32
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-02
pdfpełen tekst

Abstract
This paper focuses on extracting main features of the concept of human nature in feminist economics and comparing it to the homo oeconomicus basing on some crucial works developed within those disciplines. Therefore the method applied to this research is mainly a content analysis of representative of those economic schools. In order to evaluate main differences between the anthropological assumptions of those economic schools, the tool to this comparison is developed. This tool is effect of research on the meaning, role, functions, and main elements of concepts of human nature. It allows for differentiate within the concept of human nature main levels and dimensions, and look for them while conducting a content analysis of representative writings.
Keywords: concept of human nature, neoclassical economics, feminist economics, economic anthropology
JEL codes: B54, B13, Z13

ZMIANY W KONCEPCJI CZŁOWIEKA JAKO ODPOWIEDŹ NA AKTUALNE PROBLEMY EKONOMII: EKONOMIA NEOKLASYCZNA A EKONOMIA FEMINISTYCZNA

Streszczenie
Niniejsze opracowanie skupia się na wyodrębnieniu głównych cech koncepcji natury ludzkiej w ekonomii feministycznej i porównaniu ich do homo oeconomicus na podstawie istotnych prac stworzonych w ramach tych wyróżnionych szkół ekonomicznych. Dlatego metoda stosowana do badań jest przede wszystkim analizą treści dzieł napisanych przez przedstawicieli tych szkół ekonomicznych. W celu oceny głównych różnic między tymi antropologicznych założeniami ekonomicznymi zostało utworzone narzędzie do ich porównania. To narzędzie jest efektem badań nad znaczeniem, rolą, funkcją i głównymi elementami koncepcji natury ludzkiej. Pozwala na wyróżnienie w koncepcji natury ludzkiej głównych poziomów i wymiarów oraz na ich odnalezienie w trakcie przeprowadzenia analizy treści dzieł reprezentatywnych dla szkoły ekonomicznej.
Słowa kluczowe: koncepcja natury ludzkiej, ekonomia neoklasyczna, ekonomia feministyczna, podstawy ekonomii, ekonomia heterodoksyjna, antropologia ekonomiczna, homo oeconomicus