Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz Popławski 75
Strony: 75-83
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu omówiono nowe podejście do kapitalizmu. Przeanalizowano kapitalizm neoliberalny i jego przejście do tzw. kapitalizmu inkluzyjnego. Przedyskutowano powiązania i zagrożenia będące skutkiem neoliberalnej gospodarki w aspekcie ochrony środowiska. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na grożące niebezpieczeństwo dla ludzkiej egzystencji, jakim jest prowadzenie rabunkowej eksploatacji bogactw naturalnych oraz pogorszenie się warunków życia spowodowane dewastacją środowiska.
Słowa kluczowe: kapitalizm inkluzyjny, ekonomia społeczna, inwestycje ekologiczne

CONTEMPORARY CAPITALISM AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Abstract
The study discussed a new approach to capitalism. Neoliberal capitalism and its transition to the so-called. Capitalism inclusion has been analyzed in this paper. Further, ties and risks resulting from neoliberal economy in terms of environmental protection were discussed. The aim of the study is to draw attention to the existing danger to human existence, which is conducting the overuse of natural resources and the deterioration of living conditions, which are caused by environmental devastation.
Keywords: capitalism inclusion, social economy, environmental investments
JEL codes: A11, F64, Q00