Zeszyty naukowe
Autor: Hanna Pondel 65
Strony: 65-74
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-06
pdfpełen tekst

Streszczenie
Problem odpowiedniego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich nabiera niezwykłej wagi w powiązaniu z konkurencyjnością tych terenów. Konkurencyjność jednostek i regionów najczęściej jest wiązana ze wzrostem gospodarczym, którego klasyczne rozumienie zastępuje się jednak różnymi koncepcjami uwzględniającymi środowisko przyrodnicze. Samo występowanie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego na danym obszarze nie jest jeszcze czynnikiem gwarantującym wzrost jego konkurencyjności i rozwój, co więcej – stan zasobów, ich jakość oraz ochrona mogą generować ograniczenia w rozwoju gminy. Celem opracowania jest prezentacja środowiska przyrodniczego jako elementu konkurencyjności obszarów wiejskich oraz ocena uwarunkowań środowiskowych wpływających na poprawę bądź ograniczenie konkurencyjności tych obszarów.
Słowa kluczowe: środowisko przyrodnicze, obszary wiejskie, konkurencyjność, uwarunkowania środowiskowe

THE NATURAL ENVIRONMENT OF RURAL AREAS – A FACTOR OF COMPETITIVENESS OR A BARRIER PREVENTING DEVELOPMENT?

Abstract
The problem of proper management of natural resources of the rural areas becomes extremely difficult when combined with the competitiveness of these areas. The competitiveness of units and regions is usually associated with economic growth which classical approach is now replaced by different concepts promoting the natural environment. The presence of resources and values of the natural environment itself is still not considered a factor that guarantees improvement of its competitiveness and development, and what is more – the status of the resources, their quality and protection may limit development of a commune. The goal hereunder is presentation of the natural environment as an element of the rural areas competitiveness and assessment of environmental conditions which affect improvement or decrease of competitiveness of these areas.
Keywords: natural environment, rural areas, competitiveness, environmental conditions
JEL code: Q56