Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Węglarz 95
Strony: 95-105
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono przegląd różnych ekonometrycznych modeli funkcji popytu konsumpcyjnego pod kątem ich przydatności do modelowania funkcji popytu na energię oraz do modelowania zachowań konsumentów energii. Poddano analizie makro- i mikroekonomiczne modele popytu, koncentrując się na modelach popytu konsumpcyjnego, aby wybrać model najodpowiedniejszy do realizacji celu badań. Niniejszy artykuł stanowi początek prac prowadzonych w ramach projektu badawczego pn. „Opracowanie modelu zachowań prosumenta na rynku energii”. Przez prosumenta rozumie się świadomego konsumenta energii, który dzięki rozwojowi technologicznemu i wdrażaniu innowacji w dziedzinie energii może stać się producentem energii.
Słowa kluczowe: ekonometryczne modele popytu, popyt konsumpcyjny, makroekonomiczne funkcje popytu, mikroekonomiczne funkcje popytu

MODELING OF CONSUMER DEMAND FUNCTION. ANALYSIS OF HOUSEHOLD DEMAND ON ENERGY

Abstract
In the article there was presented overview of different econometric models of consumer demand function with regard to their usefulness to model energy demand function and to model energy consumers’ behavior. Macro and microeconomic demand models, especially consumers’ demand models, were analyzed to select the model which will be the most suitable to the objective of our research. The article is the beginning of the work conducted within the framework of the research project titled: Modeling prosumers’ behavior on the energy market. Prosumer it is consumer, who due to technological development and innovation processes in the area of energy, could become energy producers.
Keywords: econometric models of demand, consumer demand, macroeconomic demand function, microeconomic demand function
JEL codes: D1, D11, E2, E21