Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Czakowski 147
Strony: 147-157
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-13
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto próbę identyfikacji dynamiki i kierunku rozwoju rynku roślin okopowych w Polsce poprzez określenie relacji zasobowo-efektywnościowych związanych z uprawą ziemniaków i buraków cukrowych. Przeprowadzone badania dotyczą lat 1994–2013. Na ich podstawie okazało się, że pomimo postępującego procesu koncentracji i specjalizacji produkcji na rynku roślin okopowych w Polsce, którego skutkiem była znacząca redukcja areału uprawnego oraz liczby plantatorów, efektywność produkcji w okresie poakcesyjnym spadała. Jedynie dzięki dopłatom przyznawanym do produkcji buraków cukrowych na tym rynku wystąpił nieznaczny wzrost wskaźnika. Potwierdza to fakt, że plantatorzy roślin okopowych funkcjonują w warunkach tzw. kieratu technologicznego.
Słowa kluczowe: rynek roślin okopowych, rynek cukru, rynek ziemniaka, integracja europejska

ROOT PLANTS MARKET IN POLAND. LEVEL, DYNAMICS AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT

Abstract
The article attempts to identify the dynamics and direction of market development root crops in Poland through to determine the relationship resource, improving the efficiency associated with the cultivation of potatoes and sugar beet. The studies concluded in the period 1994 to 2013. On this basis, it turned out that despite the ongoing process of concentration and specialization of production on the market in Poland, root crops, resulting in a significant reduction in cultivated acreage and number of growers, production efficiency significantly decreased post-accession period. Only thanks to the subsidies granted to the production of sugar beet, in this market there was a slight increase in this indicator. This confirms therefore that the root crop growers operating under the so-called “technological treadmill”.
Keywords: agricultural commodity prices, market root crops, sugar market, the market for potato, European integration
JEL codes: G01, D24, F29