Zeszyty naukowe
Autor: Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk 219
Strony: 219-231
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-19
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano przyczyny i tendencje zmian gospodarki nieobserwowanej jako zjawiska ekonomicznego i społecznego. Podjęto również próbę oceny jej wielkości i struktury. Zdaniem autorów, gospodarkę nieobserwowaną–
chociaż m.in. daje pracę wielu bezrobotnym oraz zwiększa dochód narodowy – należy w zasadzie ograniczać i likwidować, nie licząc pewnych wyjątków, jak niektóre usługi pożyteczne społecznie, a jednocześnie trudne do uchwycenia i na ogół o niewielkiej skali. Można tego dokonać przez zmniejszanie kosztów działalności zarejestrowanej, np. drogą obniżania opłat i podatków, oraz zwiększania kosztów działalności w szarej i czarnej strefie poprzez obciążanie karami za obroty nierejestrowane i nielegalne, jak również poprzez poprawę skuteczności służb podatkowo-skarbowych.
Słowa kluczowe: gospodarka nieobserwowana, czarna strefa, szara strefa

NON-OBSERVED ECONOMY IN POLAND AND IN THE WORLD

Abstract
In the article causes and tendencies of changes of the non-observed economy as the economic and social phenomenon were presented. An attempt of the evaluation of its size and structures were also made. According to the authors, non-observed economy – although it gives jobs to many unemployed persons as well as it increases the national income – it should be limited and eliminated, apart from certain exceptions, as some services useful socially but simultaneously difficult to be grabbed in general on a little scale. It is possible to succeed through reducing operating costs, for example by reducing payments and taxes and increasing operating costs in grey and black economy by not-registered and illegal burdening with penalties for trades, as well as through the improvement in the effectiveness of tax services.
Keywords: non-observed economy, black economy, grey economy
JEL codes: E26, K42, O57