Zeszyty naukowe
Autor: Eleonora Gonda-Soroczyńska, Hanna Kubicka 207
Strony: 207-217
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-18
pdfpełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu zwrócono uwagę na wyzwania i zagrożenia rozwojowe stojące przed ośrodkami uzdrowiskowymi na przykładzie Dolnego Śląska. W Polsce istnieją 43 statutowe uzdrowiska. Aż jedenaście jest położonych w województwie dolnośląskim. Do badań wybrano trzy uzdrowiska: Kudowę-Zdrój, Polanicę-Zdrój i Duszniki-Zdrój. Wybór tych miejscowości nie był przypadkowy, wcześniej badano bowiem wszystkie uzdrowiska dolnośląskie w kontekście uwarunkowań środowiskowych i na podstawie analizy funkcji uzdrowiskowej uznano właśnie te wybrane ośrodki jako najprężniej działające. Wyzwania rozwojowe to konkurencyjność, innowacyjność, zrównoważony rozwój, wielofunkcyjność. Wśród zagrożeń rozwojowych ogólnie pojmowanych na szczególną uwagę zasługują bezrobocie, zmniejszająca się liczba kuracjuszy wynikająca z barier administracyjnych, nieodpowiedni rodzaj i standard oferowanych usług, niewystarczająca infrastruktura uzdrowiskowa, oferta usług leczniczych i towarzyszących, brak szerokiego wachlarza usług turystycznych. Zagrożeniami dla miejscowości uzdrowiskowych są także zanieczyszczenie powietrza i hałas spowodowany intensywnym rozwojem motoryzacji.
Słowa kluczowe: uzdrowisko, wyzwania rozwojowe, zagrożenia rozwojowe, konkurencyjność, wielofunkcyjność, atrakcyjność

DEVELOPMENT CHALLENGES AND THREATS OF SPA RESORTS BASED ON THE EXAMPLE OF LOWER SILESIA REGION

Abstract
The study has been focused on development challenges and threats faced by spa resorts based on the example of Lower Silesia region. Poland has 43 statutory spa resorts. As many as 11 of them are located in Lower Silesia region. The research covered 3 spa resorts, i.e. Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój and Duszniki-Zdrój. The selection of these locations was not random, since previously all Lower Silesian spa resorts were analyzed in the context of environmental determinants and the above-mentioned locations were considered the most effectively operating centers regarding their spa function and also developing new, other functions in terms of broadly understood tourism. This development challenges: competitiveness, innovativeness, sustainable development and multi-functionality. As far as the generally perceived development threats are concerned particular attention should be paid to: unemployment, decreasing number of visitors seeking treatment resulting from administrative barriers, inadequate type and standard of services provided, insufficient spa resort infrastructure and the offer of therapeutic and associated services or the absence of broad spectrum of tourist services. Spa resorts also face such threats as: air pollution, noise caused by intensive development of automotive industry.
Keywords: spa resort, development challenges, development threats, competitiveness, multi-functionality, attractiveness
JEL codes: O, R