Zeszyty naukowe
Autor: Kinga Gruziel 249
Strony: 249-257
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-21
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty efektywności podatku rolnego jako źródła dochodów własnych gmin. Próbowano określić efektywność podatku rolnego będącego głównym obciążeniem podatkowym gospodarstw rolnych w Polsce. Badaniem objęto gminy wiejskie z województw: opolskiego (nr 1) i małopolskiego (nr 2). Podjęto próbę określenia zależności kosztów podatku rolnego od warunków przyrodniczo-klimatycznych i poziomu rozwoju rolnictwa w wybranych regionach kraju.
Słowa kluczowe: efektywność, gospodarstwo rolne, podatek rolny, koszty podatku

EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL TAX ON THE EXAMPLE OF RURAL COMMUNITIES

Abstract
The article presents the theoretical aspects of the efficiency of agricultural tax as a source of income of their own municipalities. Attempted to determine the effectiveness of agricultural tax as the main tax burden farms in Poland. The study included rural communes of the provinces of Opole (No. 1) and the Malopolska (No. 2) attempted to determine the relationship of agricultural tax cost of natural climatic conditions and level of development of agriculture in some regions of the country.
Keywords: efficiency, farm, tax, agricultural tax, tax costs
JEL codes: E64, H71