Zeszyty naukowe
Autor: Agata Jakubowska, Aleksandra Grabowska-Powaga 259
Strony: 259-269
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-22
pdfpełen tekst

Streszczenie
Nawiązywanie współpracy przez podmioty lokalne przynosi z jednej strony wiele korzyści formalnych: ekonomicznych, infrastrukturalnych, ale też korzyści o charakterze nieformalnym, jak wzrost zaufania i kapitału społecznego między partnerami. Z drugiej strony podmioty lokalne, które przejawiają chęć nawiązywania współpracy, spotykają się z różnego rodzaju barierami nie tylko natury formalnej (bariery prawne i ekonomiczne), lecz także nieformalnej, np. niechęć potencjalnych partnerów do podejmowania wspólnych inicjatyw. W celu zobrazowania korzyści i barier pojawiających się na drodze współpracy między podmiotami lokalnymi w 2014 roku przeprowadzono badania empiryczne. Ze względu na wymagania edytorskie w poniższym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczących korzyści i barier wynikających ze współpracy banków i samorządów lokalnych.
Słowa kluczowe: podmioty lokalne, instytucje finansowe, samorząd terytorialny, rozwój lokalny, współpraca

BENEFITS AND BARRIERS OF LOCAL ENTITIES COOPERATION ON THE EXAMPLE OF LOCAL GOVERNMENTS AND BANK – EMPIRICAL RECOGNITION

Abstract
Cooperation of local entities brings on the one hand a lot of formal benefits like: economic, infrastructural ones and informal benefits like improvement of trust and social capital between the partners. On the other hand there are a lot of barriers which the entities, who want to cooperate face with. There are more formal barriers just like legal and economic ones and more informal like potential partners’ unwillingness to take together any actions. In 2014 empirical research was conducted and its goal was to identify the benefits and barriers between local entities. Considering the editorial limitation the article presents the results of the research considering the benefits and barriers on the example of banks and local government.
Keywords: local entities, financial institutions, local government, local development, cooperation
JEL codes: G2, H7