Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Włodarczyk 391
Strony: 391-400
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-33
pdfpełen tekst

Streszczenie
Konsumpcja społeczeństw podlega nieustannym przemianom w wyniku oddziaływania czynników ekonomicznych, przemian politycznych czy zmian o charakterze społeczno-demograficzno-kulturowym. Indywidualnymi podmiotami konsumpcji są zarówno pojedyncze osoby – konsumenci, jak i gospodarstwa domowe. W przypadku każdego z nich działania na rynku są nastawione na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych. Na podstawie indywidualnych hierarchii potrzeb dokonuje się wyborów rynkowych dóbr i usług, podejmuje decyzje o podziale posiadanych środków pieniężnych oraz wybiera najlepsze możliwe sposoby zaspokajania potrzeb. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: W jakim kierunku zmierzają oraz jakimi nowymi zjawiskami charakteryzują się zachowania rynkowe polskich konsumentów?
Słowa kluczowe: konsumpcja, zachowania konsumentów, polskie społeczeństwo

NEW TENDENCIES AND PHENOMENA IN MARKET BEHAVIOUR DISPLAYED BY POLISH SOCIETY IN THE 21 ST CENTURY

Summary
Social consumption undergoes continuous change as a result of economic factors, political transformation or socio-demographic-cultural changes. Subject to consumption are both individuals (consumers) and households. In the case of both groups, actions taken on the market are aimed at meeting consumer needs. Based on individual hierarchy of needs, one makes choices about buying certain goods and services, takes decisions about allocating his/her money and chooses the best way of satisfying his/her needs. The paper is aimed at answering two questions, namely in which direction the market behaviour of Polish consumers goes and whether any new phenomena affect this behaviour?
Keywords: consumption, consumers behaviour, polish society
JEL codes: D1, Z1