Zeszyty naukowe
Autor: Konrad Prandecki 89
Strony: 89-98
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
Jednym z podstawowych aspektów ekonomii zrównoważonego rozwoju jest internalizacja efektów zewnętrznych. Działanie to jest szczególnie istotne w rolnictwie, gdzie wiele zasobów i procesów niemających wyceny rynkowej ma istotny wpływ na produktywność tego sektora. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych metod internalizacji efektów zewnętrznych oraz ocena możliwości ich zastosowania w rachunku produkcyjno-ekonomicznym polskich gospodarstw rolnych.
Słowa kluczowe: efekty zewnętrzne, zrównoważony rozwój, rolnictwo

METHODS OF THE INTERNALIZATION OF EXTERNAL EFFECTSIN AGRICULTURE

Abstract
An internalisation of external effects is one of essential aspects of the economics of sustainable development. This action is particularly significant in agriculture, where a significant influence on the productivity of this sector have resources and processes without market valuation. The purpose of this article is to present selected methods of the internalisation of externalities and the evaluation of their use in production-economic accounts of Polish farms.
Keywords: externalities, sustainable development, agriculture
JEL Codes: Q12, Q56, Q57