Zeszyty naukowe
Autor: Arnold Bernaciak 11
Strony: 11-20
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
Polityka ekologiczna UE sformułowana w Strategii ochrony różnorodności biologicznej oraz Siódmym programie działań środowiskach wskazuje na konieczność identyfikacji i wyceny ekosystemów oraz ich świadczeń. Brak obowiązków prawnych w tym zakresie powoduje woluntarystyczny charakter potencjalnych działań w tej dziedzinie. Jednostkami, które mogą podjąć wyzwania stawiane przez politykę, są samorządy lokalne. Prezentowany przykład działań podjętych przez gminę Kórnik ukazuje możliwości realizacji postulatów polityki ekologicznej przez władze samorządowe kierujące się potrzebą wiedzy o lokalnym środowisku przyrodniczym i podnoszeniem jakości życia mieszkańców.
Słowa kluczowe: bioróżnorodność, drzewa, świadczenia ekosystemów, inwentaryzacja, wycena

IMPLEMENTATION OF THE DEMANDS OF ENVIRONMENTAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION: LOCAL INVENTORY AND VALUATION OF TREES IN PUBLIC SPACES OF KÓRNIK

Abstract
Environmental policy of the European Union, formulated in The 7 th Environment Action Programme and in The EU Biodiversity Strategy indicates the need for the identification and valuation of ecosystems and their services. The lack of legal requirements determined the optional nature of all actions taken in this field. One of the units that can take the environmental policy challenges are local governments. The article presents an example of the inventory and the valuation of trees taken by the municipality of Kórnik, Poland. It shows the feasibility of implementation of demands of the UE environmental policy by local authorities, guided by the need for knowledge of the local nature and raising the quality of life.
Keywords: biodiversity, trees, ecosystem services, inventory, valuation
JEL Code: Q57