Zeszyty naukowe
Autor: Adam Sagan 127
Strony: 127-138
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problem zastosowań modeli typu PLS-PM do predykcji i wyjaśniania zjawisk ekonomicznych w kontekście ogólnych modeli strukturalnych SEM. Wskazano na podstawowe różnice między podejściami z punktu widzenia budowy wskaźników, metod estymacji i ocen dopasowania. Szczególna uwaga została poświęcona traktowaniu ich jako modeli predykcyjnych pozwalających (w stosunku do SEM) na uzyskanie wyższej oceny wyjaśnianej wariancji i tym samym wyższą trafność przewidywania zjawisk.
Słowa kluczowe: modele PLS-PM, wskaźniki formatywne, moc predykcyjna modelu

PLS-PM MODEL AND ITS APPLICATION IN EXPLANATION AND PREDICTION OF ECONOMIC PHENOMENA

Abstract
In the paper, the problems of application of PLS-PM/SEM models in explanation and prediction of economic phenomena are outlined. The basic differences between two approaches are explicated with respect to the indicators formation, estimation methods and goodness of fit measures. Special attention is paid to predictive aspect of PLS-PM model that enables to obtaining the higher precision of estimates and higher validity of predicted phenomena.
Keywords: PLS-PM models, formative indicators, predictive power
Kod JEL: C1, M3