Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Małecka, Maciej Mitręga 139
Strony: 139-150
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule podjęo próbę zdefiniowania pojęcia konsumpcji kolaboratywnej na tle różnych podejść stosowanych w literaturze i wskazano luki teoriopoznawcze dotyczące tego wyłaniającego się zjawiska. Autorzy zaproponowali skale służące do pomiaru skłonności do konsumpcji kolaboratywnej w kontekście tzw. ride sharing w oparciu o popularny serwis BlaBlaCar. Zaproponowany model pomiarowy uzyskał wsparcie empiryczne, dzięki czemu może stanowić punkt odniesienia w przyszłych badaniach. Wskazano na wyzwania menedżerskie związane z popularyzacją zjawiska kolaboratywnej konsumpcji.
Słowa kluczowe: konsumpcja kolaboratywna, współużytkowanie, zrównoważona konsumpcja, pomiar, ride sharing

COLLABORATIVE CONSUMPTION – MEASUREMENT AND MANAGERIAL CHALLENGES IN THE CONTEXT OF RIDE SHARING

Abstract
This paper defines the collaborative consumption in relation to various literature approaches and it sketches research gaps related to this emerging phenomenon. The authors propose scales useful in studying the collaborative consumption propensity in the context of ride sharing via popular BlaBlaCar website. The proposed measurement model is supported empirically, so it may be utilized in further research. The paper deliberates on managerial challenges referring to popularization of collaborative consumption.
Keywords: collaborative consumption, sharing economy, sustainable consumption
Kod JEL: M31, D19, Q01, E21