Zeszyty naukowe
Autor: Robert Kozielski 153
Strony: 153-165
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Poszukiwanie źródeł sukcesu organizacji jest jednym z kluczowych obszarów zainteresowania nauk o zarządzaniu. W 2011 roku w oparciu o badania jakościowe opracowano model teoretyczny, który opisuje źródła sukcesu rynkowego firm działających na polskim rynku. Model ten obejmuje cztery główne źródła sukcesu – są to: możliwości biznesowe, koncept i model biznesowy, sprawność operacyjna, kultura organizacyjna i lider. Celem badań prowadzonych w 2014 roku była empiryczna weryfikacja modelu. Artykuł prezentuje wstępne wyniki badań i identyfikuje zależności pomiędzy zmiennymi opisanymi w modelu teoretycznym a sukcesem rynkowym mierzonym zyskiem, przychodami ze sprzedaży, udziałem rynkowym oraz preferencjami wobec marki. Analiza zebranych danych wskazała na
istnienie zależności pomiędzy opisanymi w modelu teoretycznym źródłami sukcesu a wynikami rynkowymi. Przedsiębiorstwa, które odznaczają się wyższą zdolnością do odkrywania możliwości biznesowych, budowania unikalnych i spójnych konceptów i modeli biznesowych, które są sprawniejsze operacyjnie oraz dysponują wartościowymi liderami i kulturą organizacyjną wspierającymi rozwój organizacji, odnoszą lepsze wyniki rynkowe.
Słowa kluczowe: strategie organizacji, zarządzanie, kultura organizacyjna, przewaga konkurencyjna

SOURCES OF THE BUSINESS SUCCESS – THEORETICAL MODEL AND EMPIRICAL VERIFICATION

Abstract
Identification and examination of the sources of company success are, among others, two of the most important areas of management – in both spheres – scientific and as practical activities. Based on the qualitative research, theoretical model of sources of company success was built in 2011. This model consists of four components – business opportunities, concept and business model, operational efficiency, organizational culture and leadership. Empirical verification of theoretical model was the aim of the research conducted in 2014. The paper presents initial findings and identifies dependency between theoretical model components and business performance (measured by profit, income, market share and brand preference). Based on the results, this paper concludes that there is a relation between model variables and business performance. Enterprises with higher level of ability to discover business oppo rtunities,build both business concept and model, operate efficiently, have a strong and consistent organizational culture of infl uential leader which allow them to achieve greater business results.
Keywords: business strategy, management, organizational culture, competitive advantage
Kod JEL: M10