Zeszyty naukowe
Autor: Honorata Howaniec, Olga Okrzesik 167
Strony: 167-179
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problem współpracy pomiędzy sferą nauki a sferą biznesu, jako partnerstwa międzysektorowego, które jest niezbędne do komercjalizacji wiedzy i efektywnego transferu technologii. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowo-badawcze dostrzegają potrzebę współpracy. Jednakże stosowane dotychczas rozwiązania w większości nie spełniają oczekiwań obu grup. Mimo deklaracji potrzeby wykorzystywania wiedzy w tworzeniu nowych produktów czy rozwiązań reprezentanci obu środowisk podkreślają istotny wpływ ograniczeń utrudniających sprawne funkcjonowanie współpracy. W artykule zdefiniowano pojęcie partnerstwa międzysektorowego, zidentyfikowano główne bariery utrudniające tworzenie sprawnego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy oraz zaproponowano model współpracy trójstronnej, którego celem jest zniwelowanie niektórych niedostatków zidentyfikowanych w ww. obszarze.
Słowa kluczowe: partnerstwo międzysektorowe, współpraca biznes – nauka, transfer technologii

THE ROLE OF BUSINESS – SCIENCE PARTNERSHIPS IN PROCESS OF TRANSFER OF TECHNOLOGY

Abstract
The article presents the problem of cooperation between science and the business sector, as the cross-sector partnerships, which is necessary for the commercialization of knowledge and effective transfer of technology. Both, companies and research units recognize the need for cooperation. However, currently used solutions do not meet the expectations of both groups. Despite the declaration of the need to use knowledge in the creation of new products
or solutions, the representatives of both communities emphasize the significant impact of restrictions that hinder the smooth functioning of cooperation. The article defines the concept
of cross-sector partnerships, identified the main barriers to creating an effective system of technology transfer and commercialization of knowledge, and proposes a model of trilateral cooperation, which aims at overcoming some of the shortcomings identified in this area.
Keywords: cross-sector partnership, cooperation between business and science, transfer of technology
Kod JEL: 032