Zeszyty naukowe
Autor: Henryk Krawczyk, Krystyna Dziubich, Beata Krawczyk-Bryłka 181
Strony: 181-193
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje koncepcję Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji: CD NIWA, które jest środowiskiem przetwarzania w chmurze obliczeniowej, źródłem stale doskonalonych aplikacji i usług oraz platformą współpracy użytkowników. Interaktywność współdziałania nauki i biznesu jest głównym założeniem i celem Centrum Doskonałości NIWA, które ma też służyć budowaniu społeczności współpracującej w zakresie realizacji przedsięwzięć. W artykule zaprezentowano przykład możliwości zastosowania CD NIWA w modelowaniu procesów biznesowych w oparciu o BPMN oraz model pracy zespołu wirtualnego wspierający wykorzystanie potencjału zespołów współpracujących w środowisku CD NIWA.
Słowa kluczowe: współpraca nauka – biznes, modelowanie procesów biznesowych, BPMN, zespoły wirtualne, analiza

CD NIWA – THE BUSINESS AND RESEARCH COLLABORATION PLATFORM

Abstract
The paper describes the concept of The Centre of Excellence of Scientifi c Application Development Infrastructure NIWA (Polish abbreviation) related to cloud computing, applications and service development and creation of NIWA society. In consequence, different
business processes can be modelled, analysed and executed in order to fi nd the most acceptable solutions for users. Science-business collaboration is one of the most important functionality of CD NIWA because its aim is to build teams realizing different projects and to gather knowledge about products and processes that can be used to develop them in the future. The example of business process modeling based on BPMN in CD NIWA is also presented. Additionally the model of virtual team cooperation is proposed to support teamwork in CD NIWA community.
Keywords: science-business collaboration, business processes modeling, BPMN, virtual teams, analysis
Kod JEL: L86, O32, D85, L17, M15