Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Józefowicz 195
Strony: 195-206
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule rozważano problematykę budowania zaufania we współczesnym przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia stała się marka, jako powszechnie stosowany sposób budowania zaufania wśród interesariuszy zewnętrznych. Zwrócono jednak uwagę na potrzebę skierowania wysiłków w stronę trwałego zabezpieczenia wiarygodności firmy poprzez zaufanie organizacyjne. Wskazówek na temat sposobów budowania zaufania w przedsiębiorstwie dostarczyły szczegółowo przedstawione wyniki badań empirycznych dotyczących wewnątrzorganizacyjnych uwarunkowań zaufania.
Słowa kluczowe: zaufanie w przedsiębiorstwie, zaufanie organizacyjne, budowanie zaufania

BUILDING ORGANIZATIONAL TRUST IN COMPANY

Abstract
The paper considers the issues of building trust in contemporary company. The starting point has become a brand as a commonly used way to build trust among external stakeholders. However it underlines the need to target the efforts toward the permanent protection of the company’s credibility through organizational trust. The article provides also the empirical findings on the determinants of intra-organizational trust in detail, which can be good tips for building trust.
Keywords: trust in company, organizational trust, trust building
Kod JEL: M12, M140