Zeszyty naukowe
Autor: Stanisław Kaczmarczyk 207
Strony: 207-220
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (MZP) należy zaliczyć do znanych i stosowanych na świecie koncepcji zarządzania całym przedsiębiorstwem, jak na przykład zarządzanie przez cele, TQM, zarządzanie procesowe, zarządzanie wiedzą (przez wiedzę). MZP opiera się na dobrej pracy zarządczej niższego szczebla, czyli zarządzaniu działaniami marketingowymi (zarządzaniu marketingiem). Unikatowe cechy działań marketingowych, charakteryzujących się cyklem zamkniętym, odznaczają się naturalną zdolnością do wewnętrznej i zewnętrznej koordynacji wszystkich działań przedsiębiorstwa. Kierownictwo naczelne, dzięki wykorzystaniu marketingu, zapewnia stały wpływ wymagań klientów na jakość produktów w całym cyklu ich życia (w tym cyklu innowacyjnym) oraz oparte na tym ciągłe doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (MZP), zarządzanie marketingiem, unikatowe cechy marketingu, doskonalenie przedsiębiorstwa.

COMPANY MARKETING MANAGEMENT AS A PROCESS OF BUSINESS IMPROVING

Abstract
Company marketing management belongs to the well-known and commonly applied overall concepts of company management all over the world as management by objectives, TQM, reengineering and etc. Marketing management is rooted in a well-conducted work of the lower level managers which means a management of marketing activities. Unique attributes of marketing activities constitute a closed cycle, and naturally facilitate an internal and external coordination of all company activities. By applying marketing activities the chief management secures the product quality to be continuously determined by the needs of customers over the whole product life cycle (incl. innovation cycle). In addition the marketing activities enhance a constant improvement of the company.
Keywords: marketing research of the company, management of marketing, unique attributes of marketing, company improvement
Kod JEL: M31, M10