Zeszyty naukowe
Autor: Stanisław Skowron 221
Strony: 221-233
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono właściwości sieci organizacyjnej, które dają podstawę do szerszego spojrzenia na jej funkcję marketingową. W przeciwieństwie do praktyki działań marketingowych sieci dostrzec można możliwości rozwinięcia tej funkcji w kierunku marketingu zintegrowanego, który wykorzystywałby dwie wzajemnie dopełniające się logiki: efektu sieciowego i relacji sieciowej.
Słowa kluczowe: sieci organizacyjne, marketing, relacje sieciowe, efekty sieciowe

INTEGRATED MARKETING IN ORGANIZATIONAL NETWORKS

Abstract
Properties of the organizational network which are giving the base for the wider look at its marketing function were described in the article. In contrast with the practice of marketing activities of the network there is a possibility of developing this function towards integrated marketing which would use two mutually complementing logics: one of the network effect and the other of the network relation.
Keywords: organisational networks, marketing, network effects, network relations
Kod JEL: M31