Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Widawska-Stanisz 299
Strony: 299-311
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono koncepcję grywalizacji oraz miejsce, jakie może zająć ta koncepcja w zarządzaniu relacjami z klientami w usługach sportowo-rekreacyjnych. Wskazano na aktualne trendy, m.in. coraz większą świadomość prozdrowotną nabywców, modę na zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie i poszukiwanie różnych sposobów zaspokojenia tych potrzeb. Przedstawiono przykłady zastosowania grywalizacji w branży sportowo-rekreacyjnej oraz wskazano na możliwości rozwoju tej koncepcji z zarządzaniu relacjami z klientami.
Słowa kluczowe:
marketing usług, grywalizacja, relacje z klientem, lojalność


GAMIFICATION IN MANAGING THE RELATIONS WITH CUSTOMERS IN SPORT AND RECREATION SERVICES

Abstract
There are the concept of gamification and its possible place in the managing the relations with customers in sport and recreation presented in this work. The present trends, among other things, bigger awareness of pro-health purchasers, the vogue to lead healthy lifestyle, physical activity, healthy nourishing and searching new ways of fulfilling these needs. The examples of using gamification in sport and recreation branch have been presented and the possibilities of this concept development in in the managing the relations with customers have been pointed.
Keywords: services marketing, gamification, customer relations, loyalty
Kod JEL: M310