Zeszyty naukowe
Autor: Beata Tarczydło 339
Strony: 339-352
pdfpełen opis

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie miejsca i roli inbound marketingu w budowaniu odpowiedniego wizerunku marki w sieci. Rozważania prowadzone będą wokół tezy: w dobie rozwoju technologii informacyjnych skuteczne budowanie wizerunku marki w sieci zdeterminowane jest odpowiednią strategią i formami marketingu przychodzącego, w szczególności ukierunkowanego na zbudowanie świadomości marki i wypracowanie długofalowych relacji pomiędzy partnerami. Wychodząc od definicji, instrumentarium i strategii stosowania inbound marketingu, przybliżone zostaną: wizerunek marki i podstawy jego budowania. Rozważania teoretyczne wzbogacone zostaną wynikami badań własnych z zastosowaniem metody studium przypadku.
Słowa kluczowe: inbound marketing, wizerunek marki, marketing przychodzący w Internecie, studium przypadku

INBOUND MARKETING IN BUILDING BRAND IMAGE IN THE INTERNET. CASE STUDY

Abstract
The aim of the article is to specify the place and the role of Inbound Marketing in building the right brand image in the Internet. The deliberations in this paper were carried on the following topic: in the days of information technology development the effective building of the brand image in the Internet is determined by the appropriate strategy and forms of Inbound Marketing, in particular focused on brand awareness and development of the long-term relations between partners. Starting from the definition, set of tools and strategy of applying the Inbound Marketing, the concept of the brand image and fundamentals of its forming were described in this article. Theoretical deliberations were enhanced by the results of the author’s research using the case study method.
Keywords: inbound marketing, brand image, inbound marketing in the Internet, case study
Kod JEL: M3