Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Kowalska 353
Strony: 353-365
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką pełnią marki własne detalistów we współczesnej gospodarce. W artykule podkreślono rosnące znaczenie marek handlowych, na co wskazuje wyższa dynamika udziałów rynkowych tych produktów niż tzw. produktów markowych. Przedstawiono udział ilościowy marek własnych w Polsce i Europie. Ponadto zaprezentowano ewolucję marki własnej od produktów tanich, cechujących się niską jakością, przez produkty z grupy średniej, aż do linii produktów z grupy premium. Zauważono, że rozwój marek własnych jest silnie uwarunkowany zmianą zachowań konsumentów, dla których nabywanie produktów marek handlowych staje się oznaką przemyślanych i mądrych zakupów. W artykule zwrócono uwagę na znaczące korzyści oraz pewne zagrożenia wynikające z rozwoju marek własnych dla sieci handlowych, producentów oraz klientów.
Słowa kluczowe: marka własna, marka handlowa, marka producenta, smart shopping

DEVELOPMENT AND SIGNIFICANCE OF PRIVATE LABEL IN POLAND

Abstract
The aim of this article is to present the role that private labels play in the modern economy. The article highlights the growing importance of trade marks as indicated by higher market share growth of these products rather than of branded products. The article presents the quantitative market share of private labels in Poland and Europe. Moreover, the author presents the evolution of private labels – from low-priced commodities characterized by poor quality through medium-priced to premium-priced products. It has been noted that the development of private labels is strongly infl uenced by the change in the consumer behaviour – for whom the purchase of private label products is becoming a sign of wise and smart shopping. The article draws attention to considerable benefits and certain risks stemming from the development of private labels and affecting both retailers and manufacturers as well as consumers.
Key words: private labels, trade mark, manufacturer brand, smart shopping
Kod JEL: M30, E20