Zeszyty naukowe
Autor: Łukasz Skowron 367
Strony: 367-380
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W niniejszym artykule autor przedstawia krótką charakterystykę pojęcia motywacji pracownika wraz z zaznaczeniem jej kluczowej roli w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ponadto zostaje przybliżona metoda analityczna modelowania ścieżkowego (Structural Equation Modeling – SEM) jako idealne rozwiązanie narzędziowe służące pomiarowi zagadnień satysfakcji i motywacji pracowników. Całość artykułu wieńczą prezentacje wyników badań własnych autora przeprowadzonych w dwóch różnych sektorach gospodarczych w omawianym obszarze tematycznym przy zastosowaniu modelowania ścieżkowego (w każdym z analizowanych sektorów gospodarczych badaniu zostały poddane po dwa podmioty stanowiące swoją bezpośrednią konkurencję rynkową).
Słowa kluczowe: motywacja pracowników, satysfakcja pracowników, modele ścieżkowe, SEM, PLS

SEM MODELS IN THE EMPLOYEE MOTIVATION RESEARCHES

Abstract
In the following article author presents short characteristic of the employee motivation occurrence and additionally highlights its key role in the building of the company competitive position on the market. In addition to this the article describes Structural Equation Modeling (SEM) method as the ideal tool which can be used for measurement of the employee satisfaction and motivation. Last part of the paper contains the presentation of the primary research results made in two different business sectors in the mentioned before areas with use of the path relation models (SEM).
Keywords: employee motivation, employee satisfaction, path relations models SEM, PLS
Kod JEL: C15, C31, M12, M14, M54