Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Frąckiewicz 407
Strony: 407-419
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Postęp w obszarze nowych technologii (ICT) silnie oddziałuje na wszystkie sfery funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, tym samym stanowiąc ważny element odpowiadający za ich rozwój. O ile jednak w ostatnich 20 latach uwaga firm, także polskich, była skoncentrowana głównie na globalnej sieci Internet, to obecnie nowym wyzwaniem jest ekspansja technologii mobilnych. W artykule na tle wybranych cech rynku telefonii mobilnej przedstawiono pojęcie m-marketingu wraz z jego kluczowymi cechami i obrazem jego wykorzystania przez polskie firmy. Na tym tle podjęto próbę dokonania oceny przyczyn istniejącej luki między potencjałem marketingu mobilnego a stanem jego rzeczywistego zastosowania oraz wskazania kierunku jej zmniejszenia. Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał w oparciu o źródła literaturowe i raporty badawcze.
Słowa kluczowe: rynek telefonii komórkowej, m-marketing, przedsiębiorstwo

THE ROLE OF MOBILE MARKETING IN THE DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE

Abstract
The pace of technological progress in the field of ICT considerably infl uences functioning of modern enterprises playing at the same time an important role in their development. For the last 20 years companies including Polish market have focused on problems concerning Internet, yet now the new challenge is bound with the expansion of mobile technologies. The article touches the market of mobile phones, shows the concept of mobile marketing with its characteristics and describes the use of m-marketing in Polish companies. This creates the basis for establishing the reasons for the gap between the potential of m-marketing and its practical use and indicates its further development. The article is of review character and is based on literature and surveying reports.
Keywords: market of mobile phones, m-marketing, enterprise
Kod JEL: M31