Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Mróz-Gorgoń 421
Strony: 421-433
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Zdaniem specjalistów polski rynek modowy (odzież, obuwie, akcesoria) rozwija się i jest perspektywiczny. We współczesnej gospodarce rynkowej, którą charakteryzuje turbulentne otoczenie, internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, znaczącym, a w niektórych przypadkach koniecznym. Charakterystyczną cechą branży modowej jest jej ścisły związek z kulturą danego kraju (regionu), co może stanowić utrudnienie dla umiędzynarodowienia danej marki z tej branży. Celem ninejszego artykułu jest analiza strategii marketingowych wybranych polskich marek modowych w kontekście ekspansji na rynki zagraniczne. Artykuł powstał w oparciu o studia literaturowe oraz analizę wybranych przypadków.
Słowa kluczowe: strategia, internacjonalizacja, branża modowa

POLISH FASHION BRANDS’ MARKETING STRATEGIES IN THE CONTEXT OF EXPANSION INTO FOREIGN MARKETS

Abstract
According to experts, the Polish fashion market is constantly expanding and has a certain growth potential. In the modern market economy, characterised by turbulent environment, the internationalisation of business activities is increasingly becoming a common phenomenon, which is not only significant, but also, in some cases, necessary. The characteristic feature of the apparel industry (fashion) – its close ties with the culture of the country (region) – may often be an obstacle to the internationalisation of a fashion brand. The purpose of this article is to analyse marketing strategies of the Polish fashion brands in the context of expansion into foreign markets. This article is based on literature studies and case study.
Keywords: strategy, internationalisation, fashion brands
Kod JEL: M3