Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Izabela Baruk 435
Strony: 435-446
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z działaniami marketingowymi podejmowanymi przez oferentów produktów spożywczych w kontekście ich zgodności z oczekiwaniami nabywców finalnych. Ukazano je z odmiennej perspektywy, odzwierciedlającej to, czego nie oczekują nabywcy, uznając za zbędne. W oparciu o wyniki badań empirycznych zidentyfikowano oraz przeanalizowano działania podejmowane przez wytwórców produktów spożywczych i oferujących je detalistów, w przypadku których, zdaniem respondentów, należałoby je ograniczyć lub wyeliminować. Najmniej oczekiwanym działaniem w przypadku producentów i detalistów okazało się wysyłanie klientom życzeń, natomiast relatywnie najmniej zastrzeżeń badani mieli do stworzenia infolinii. Jest to istotną wskazówką dla oferentów, pozwalającą im stosować działania marketingowe lepiej dostosowane do oczekiwań odbiorców.
Słowa kluczowe: nabywca, oczekiwania nabywcy, oferent, produkt spożywczy

THE ACTIVITIES OF OFFERERS OF FOOD PRODUCTS (NON)EXPECTED BY CUSTOMERS

Abstract
In the article the problems related to the marketing activities of offerers of food products in the context of their compatibility with customers’ expectations were presented. These activities were analysed from the new perspective showing incentives non expected by customers. On the base of the results of the field researches the marketing activities which should be limited or eliminated were identified and analysed. Sending congratulation letters to clients was the most non excepted activities used by producers and retailers. Respondents had relatively the least objections to hotlines created by producers and by retailers. This conclusions have big value for offerers allowing them to use the marketing activities compatible with customers’ expectations.
Key words: customer, customer’s expectations, offerer, food product
Kod JEL: M31