Zeszyty naukowe
Autor: Anna Iwanicka 447
Strony: 447-458
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem opracowania jest ocena sposobu postrzegania produktów regionalnych i tradycyjnych oraz ich elementów jakości marketingowej, a w szczególności oznaczeń jakości, z perspektywy nabywców finalnych. W artykule zaprezentowano pojęcie jakości marketingowej produktu spożywczego oraz scharakteryzowano system ochrony i rejestracji nazw produktów regionalnych i tradycyjnych. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych własnych badań ankietowych na temat omawianej problematyki.
Słowa kluczowe: jakość marketingowa, produkty regionalne, produkty tradycyjne, nabywcy finalni

THE IMAGE OF THE SELECTED ELEMENTS OF MARKETING QUALITY OF REGIONAL AND TRADITIONAL PRODUCTS

Abstract
The aim of this article is the assessment of the way of perception of regional and traditional products, as well as of the elements of their marketing quality, particularly the quality signs in the final purchasers’ point of view. The following article presents the notion of food product’s marketing quality, as well as the characteristic of the system of protection and registration of the names of regional and traditional products. The results of the author’s survey research about the discussed issue are presented.
Keywords: marketing quality, regional products, traditional products, final purchasers
Kod JEL: M31