Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Lipowski 459
Strony: 459-469
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W ostatnim czasie coraz więcej dostawców oferuje swoje produkty i usługi w wielu kanałach sprzedaży. Dzięki strategii multikanałowości w dostępie do oferty rynkowej konsument ma dużą swobodę wyboru miejsca i sposobu zakupu. Celem publikacji jest próba wskazania charakterystycznych elementów zachowań nabywców we współczesnych multikanałowych systemach dystrybucji. Autor, analizując publikacje naukowe oraz bazując na wynikach badań własnych, próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób multikanałowość modyfikuje zachowania konsumenta i jakie czynniki wywierają wpływ na wybór kanału dystrybucji.
Słowa kluczowe: zachowania konsumenta, kanały dystrybucji, multikanałowość sprzedaży, procesy zakupowe konsumenta w środowisku wielokanałowym

CONSUMER IN CHANNEL SALES – EXPERIENCE AND SHOPPING BEHAVIOR

Abstract
In recent times, more and more providers offer their products and services in multiple channel sales. This strategy allows consumers have a great freedom to choose where and how to purchase. The aim of the publication is to identify the characteristic patterns of buyers behaviour in the contemporary multichannel distribution systems. By analyzing scientific publications and based on the results of their own research the author try to answer the question how multichannel sales modifies consumer behaviour and identify factors that infl uence the distribution channel choice
Keywords: consumer behavior, distribution channels, multi-channel, consumer purchasing in multi-channel sales
Kod JEL: M31