Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Krot, Dagmara Lewicka 65
Strony: 65-78
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Gotowość i zdolność organizacji do wdrażania innowacji wymaga zaistnienia wielu specyficznych warunków. Jednym z nich jest zaufanie budowane na różnych poziomach relacji
wewnątrzorganizacyjnych. Istotne jest więc nie tylko ustalenie siły wpływu zaufania organizacyjnego na innowacyjność, ale również wyjaśnienie mechanizmu tego oddziaływania. Wnioski wynikające z badania jakościowego pozwalają stwierdzić, że szczególne znaczenie ma zaufanie instytucjonalne, które stanowi ważny punkt odniesienia w aktywności innowacyjnej pracowników.
Słowa kluczowe: zaufanie organizacyjne, zaufanie instytucjonalne, horyzontalne, wertykalne, innowacyjność

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL TRUST ON THE INNOVATIVENESS IN THE LIGHT QUALITATIVE RESEARCH

Abstract
The willingness and ability of the organization to implement innovation requires specific conditions. One of them is the trust at different levels relationship. It is therefore important not only to determine the strength of the influence of organizational trust on innovativeness, but also an explanation of the mechanism of this interaction. Conclusions from the qualitative study allow to conclude about the particular importance of institutional trust, which is a reference in the innovative activity of employees.
Keywords: organizational trust, vertical, horizontal, institutional trust, innovativeness
JEL Code: M1