Zeszyty naukowe
Autor: Alicja Miś 129
Strony: 129-142
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule podjęto problem sposobu kształtowania karier pracowników w organizacji działającej w zmieniającym się otoczeniu. Konkurencja na rynku oraz specyficzne zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, takie jak zmniejszająca się liczebność wykwalifikowanych pracowników, nowe wzorce życia rodzinnego, wzrastająca liczba kobiet i ich pozycja na rynku pracy, nowe oczekiwania mężczyzn, cechy generacji X i Y oraz rozszerzający się wpływ IT na środowisko pracy wymagają zmiany podejścia do rozwoju pracowników i stosownego ukształtowania działań organizacji w tym zakresie. Jedną z możliwych odpowiedzi na to wyzwanie jest indywidualizacja karier w organizacji prowadząca do kształtowania ich tempa, obciążenia pracą, sposobu świadczenia pracy i roli zgodnie z możliwościami i potrzebami pracowników wynikających z etapu ich życia.
Słowa kluczowe: otoczenie organizacji, system karier w organizacji, indywidualizacja kariery

CAREER CUSTOMIZATION IN ORGANIZATION

Abstract
The article presents the problem of how to shape the careers of employees in an organization that works in changing environment. Competition on the market and the specific changes in organization’s environment, such as decreasing the number of skilled workers, new patterns of family life, increasing the number of women on the labour market, the new men’s expectations, characteristics of generation X and Y and expanding the impact of IT on the work require changes in perception of workforce development and in the shape of organization’s activities in this area. One possible response to this challenge is the customization of careers in the organization, taking into account individual pace, workload, location/schedule and role in accordance with the capacities and needs of employees arising from the stage of their lives.
Keyword: organizational environment, career system, career customization
JEL Codes: J24, J62, M12, M51