Zeszyty naukowe
Autor: Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska 197
Strony: 197-207
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przegląd metod i technik wspomagających podnoszenie efektywności organizacji w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji. Nowa praktyka zarządzania jest implementacją procesów wspierających zarządzanie kapitałem ludzkim głównie w dużych firmach, najczęściej w korporacjach z dużym kapitałem, o charakterze międzykulturowym i międzynarodowym. Opisane w artykule nowe techniki zarządzania znajdujące zastosowanie w dużych firmach z powodzeniem, zdaniem autorek, mogą sprawdzać się również w mniejszych. Należy zatem zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązania, nowatorskie pomysły oraz wdrożenia, które przynoszą zakładane sukcesy zarówno dużym firmom, jak i organizacjom z sektora MSP.
Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, kapitał ludzki, zarządzanie personelem, zarządzanie wiedzą, partycypacja, HR, kapitał intelektualny, freelancing

REVIEW OF THE HUMAN RESOURCES PRACTICES AS AN INSPIRATION FOR THE HR MANAGER

Abstract
The main purpose of the article is a review of methods and techniques supporting effectiveness improvement in the modern organization in human resources management. New practice of those methods and concepts is an implementation of human resources management processes in large companies, mainly in cross-cultural and international corporates with huge capital. Experiences of large companies can be implemented in small business, so the authors suggest to pay attention to the modern solutions and innovative ideas which bring success for all kind of organizations.
Keywords: human resources, human capital, personnel management, knowledge management, participation, HR, intellectual capital, freelancing
JEL Code: M500 Personnel Economics: General