Zeszyty naukowe
Autor: Monika Wawer 219
Strony: 219-230
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Jednym z dynamicznie rozwijających się w XXI wieku trendów jest grywalizacja. Mimo że wiąże się ona z zabawą i przyjemnością, jest coraz powszechniej wykorzystywana w wielu aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jej specyfika, oparta na rywalizacji, nagrodach, odznaczeniach i rankingach, wpływa na wzrost motywacji i zaangażowania oraz na efektywność pracowników. Grywalizacja ma obecnie istotne znaczenie dla rozwoju metod wykorzystywanych w różnych obszarach zarządzania kapitałem ludzkim.
Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania grywalizacji w procesie rekrutacji kandydatów. Na wstępie zdefiniowano pojęcie grywalizacji oraz dokonano opisu elementów mechaniki i dynamiki gier. Następnie zaprezentowano przykłady wdrożenia grywalizacji w rekrutacji w firmach zagranicznych i polskich. W podsumowaniu wskazano na szanse i ograniczenia rozwoju grywalizacji w rekrutacji pracowników we współczesnych organizacjach.
Słowa kluczowe: grywalizacja, rekrutacja, kapitał ludzki

GAMIFICATION – NEW TREND IN RECRUITMENT

Abstract
One of the trends, which is dynamically developing in 21st century, is gamification. Although it is linked with fun and pleasure, it is increasingly being used in many aspects of the enterprise activity. Its specificity, based on competition, awards, distinctions and rankings, affects the growth of motivation and engagement, as well as on the efficiency of employees. Gamification has now a crucial meaning for the development of methods used in different areas of human capital management.
The aim of the paper is to present the possibilities of applying gamification in the recruitment process. At the outset, the concept of gamification has been defined as well as the description of the elements of mechanics and dynamics of games has been done. Then the examples of implementation of gamification in recruitment in foreign and Polish companies have been presented. In the conclusion the possibilities and limitations of gamification  development in staff recruitment in contemporary organizations have been pointed.
Keywords: gamification, recruitment, human capital
JEL Code: M12