Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Wyrzykowska 231
Strony: 231-241
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na powodzenie projektu jest czynnik ludzki. Od właściwie prowadzonej polityki kadrowej zależy, czy projekt będzie realizowany w sposób skuteczny i ekonomiczny. Celem artykułu jest przedstawienie procesów zarządzania kapitałem ludzkim w zespołach projektowych. Opracowanie ma charakter przeglądowy, źródłem danych była najnowsza literatura z zakresu omawianej problematyki. Osoby pracujące w projekcie podlegają zarówno procesom zarządzania zespołem projektowym, jak i procesom zarządzania kapitałem ludzkim.
Słowa kluczowe: zespół projektowy, kapitał ludzki, zarządzanie zespołem projektowym

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT PROJECT TEAMS

Abstract
One of the most important factors affecting the success of the project is the human factor. Properly conducted personnel human resources policy depends on whether the project will be implemented efficiently and economically. The aim of this article is to present the human capital management processes in project teams. The review is based on different available sources recently published on the subject. The people working in the project are subjected to both project management processes as well as the processes of human capital management.
Keywords: project team, human capital management, project team management
JEL Code: L21