Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Mazur-Wierzbicka 307
Strony: 307-320
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Zmiany dokonujące się zarówno w społeczeństwie, jak też w gospodarce wymagają nowego spojrzenia na kwestie szeroko rozumianych kompetencji, szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia – pokolenia Y, które stanowić będzie w przeciągu kilku lat istotną część zasobów rynku pracy. Wobec tego za cel artykułu przyjęto przybliżenie wybranych kompetencji członków pokolenia Y. Celowi pracy podporządkowano jej układ. W części pierwszej dokonano charakterystyki pokolenia Y na tle pokolenia X i BB. W części drugiej ukazano zagadnienia związane z wykształceniem pokolenia Y, a następnie odniesiono się do ich kompetencji. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu oraz wyniki badań wtórnych.
Słowa kluczowe: pokolenie Y, kompetencje, wykształcenie

COMPETENCES OF GENERATION Y – SELECTED ASPECTS

Abstract
Both society and economy undergoing the changes that require a fresh look at widely understood competences, particularly those demonstrated by the Millennial Generation, also called Generation Y, that will be essential human resources in the labour market in the nearest future. Therefore, the aim of this article is to familiarize the readers with selected competences demonstrated by Generation Y. The structure of this article serves meeting its main objective. The first part describes Generation Y comparing with Generations X and BB. The second part describes the issues related with the education of Generation Y and referred to their competences. This article is based on the available references and secondary data.
Keywords: generation Y, competence, education
JEL Codes: I250, M54