Zeszyty naukowe
Autor: Sandra Misiak 321
Strony: 321-331
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zamiary rozwoju poszczególnych kompetencji posiadanych przez samozatrudnione kobiety w Polsce oraz przyrostu tych kompetencji wynikającego z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Artykuł ma charakter teoretycznoempiryczny. Rozważania teoretyczne poświęcono definicji kompetencji, w tym kluczowych oraz emocjonalnych. Celem badań empirycznych była ocena uwarunkowań i skutków samozatrudnienia kobiet w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące deklarowanych chęci rozwoju poszczególnych kompetencji oraz ich przyrosty wynikającego z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Badania, których wyniki przedstawiono w artykule, zrealizowano za pomocą anonimowego kwestionariusza rozsyłanego drogą elektroniczną.
Słowa kluczowe: kompetencje, samozatrudnienie, kobiety

THE COMPETENCES OF SELF-EMPLOYED WOMEN IN POLAND

Abstract
The desire of development of competences of self-employed women in Poland and the increase of those competences as a result of running own business were analysed in the article. This paper has a theoretical and empirical character. Theoretical deliberations were dedicated to the definition of key and emotional competences. The aim of the empirical study was to evaluate determinants and consequences of women’s self-employment in Poland. The article presents the results of research on the declared willingness of development of individual competences and their increase due to conducting own business.
Keywords: competences, self-employment, women
JEL Codes: J24, J21, L26