Zeszyty naukowe
Autor: Monika Sipa 333
Strony: 333-344
pdfpełen opis

STRESZCZENIE
Wiedza jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowe i sprawne wprowadzanie przez przedsiębiorstwa innowacji. W społeczeństwie opartym na wiedzy to właśnie posiadane zasoby wiedzy decydują o zdolności przedsiębiorstw do tworzenia innowacji i wyprzedzania konkurentów rynkowych. W opracowaniu podjęto próbę pokazania znaczenia wiedzy jako nieodłącznego elementu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Podstawowym celem opracowania było przybliżenie istotnej roli wiedzy w umacnianiu innowacyjności przedsiębiorstw. Zagadnienia te są szczególnie istotne w odniesieniu do przedsiębiorstw małych, charakteryzujących się ograniczonymi zasobami, również wiedzy. W podmiotach tej skali osobą dominującą jest właściciel-manedżer i to od jego wszechstronnych umiejętności i wiedzy zależy efektywność wykorzystania posiadanych zasobów wewnętrznych, a w szczególności potencjału ludzkiego.
Słowa kluczowe: innowacje, małe przedsiębiorstwa, wiedza, przedsiębiorca

ENTREPRENEUR AND KNOWLEDGE IN INNOVATIVE ACTIVITY OF SMALL BUSINESSES

Abstract
Knowledge is one of the most important factors of appropriate and effective introduction of innovations by enterprises. In a knowledge based society, it is knowledge resources that determine whether enterprises are able to create innovations and outstrip market competitors. The paper is an attempt to present the importance of knowledge as an indispensible element of enterprises’ innovative activity. The basic aim of the paper has been to show the significant role of knowledge in strengthening enterprises’ innovativeness. These issues are especially relevant to small businesses, which are characterised by limited resources, also in terms of knowledge. In entities of this size the owner-manager is the dominant person and the efficient use of possessed internal resources, in particular human potential, depends on his/her versatile skills and knowledge.
Keywords: innovation, small businesses, knowledge, entrepreneur
JEL Code: O31