Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Smolarek 345
Strony: 345-357
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Sytuacja rynkowa, z którą współczesne organizacje muszą się zmierzyć, odznacza się dużą turbulentnością. Zmiany stają się permanentną cechą dzisiejszych organizacji. Właściwe podejście do tych zmian i ich przewidywanie mają duże znaczenie dla funkcjonowania nie tylko organizacji nastawionych na zysk, ale także organizacji, które realizują ważne cele społeczne. W artykule przedstawiono wybrane aspekty planowania strategicznego w instytucjach integracji i pomocy społecznej. W części pierwszej dokonano przeglądu literatury z zakresu strategicznego planowania, a w dalszej części zaprezentowano wyniki badań w tym obszarze przeprowadzonych w wybranych instytucjach integracji i pomocy społecznej realizujących swoje zadania na terenie województwa śląskiego. Celem prezentowanych badań była identyfikacja podstawowych problemów związanych z planowaniem strategicznym w badanych instytucjach i implementacją opracowanych strategii.
Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, wizja, planowanie strategiczne, strategia, cele

SELECTED ASPECTS OF STRATEGICAL PLANNING IN INTEGRATION AND WELFARE INSTITUTIONS

Abstract
The market situatio that modern organisations have to face is characterised by significant turbulence. Changes become a permanent characteristic of organisations. Proper approach to and prediction of these changes is very important for the functioning of not only profit oriented organisations, but also those that pursue important social purposes. This paper presents selected aspects of strategic planning in integration and welfare institutions. The first part constitutes a review of literature on strategic planning, whereas further the paper presents findings of surveys in this area conducted in selected integration and welfare institutions functioning in the territory of Silesian province. The aim of this study was to identify the underlying problems of strategic planning in the surveyed institutions and implementation of strategies.
Keywords: strategic management, vision, strategic planning, strategy, objectives
JEL Codes: L1, L2, L3, M19