Zeszyty naukowe
Autor: Edyta Spodarczyk 359
Strony: 359-370
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule omówiono innowacyjny model biznesowy oparty na współpracy międzysektorowej skupionej wokół wspólnego celu, w którym poszczególne strony realizują własne korzyści, uwzględniając przy tym interes społeczny i zasady koncepcji społecznej odpowiedzialności. Przedstawiono innowacyjny model biznesowy, wykorzystując metodę studium przypadku dotyczącego stworzenia kompleksu dla seniorów, dzięki współpracy  Stowarzyszenia Gospodarczego w Piszu, administracji publicznej oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Strony zaangażowane we współpracę, postępując zgodnie z założeniami innowacyjnego modelu biznesowego, realizują swoje własne cele, rozwiązując przy tym problem społeczny.
Słowa kluczowe: model biznesowy, koncepcja społecznej odpowiedzialności, ISO 26000, współpraca międzysektorowa, model potrójnej helisy

INNOVATIVE BUSINESS MODEL – SUCCESS BASED ON CSR AND BUSINESS, UNIVERSITY AND AUTHORITIES COOPERATION

Abstract
The purpose of this article is to present an innovative business model based on crosssectoral cooperation centered around a common purpose, in which the various parties pursue their own benefits taking into account the public interest and the principles of corporate social responsibility. Innovative business model is shown using the case study method for creating a complex for seniors, thanks to the cooperation of the Association Economic Pisz, public administration and the Maritime Academy in Gdynia.
Keywords: innovative business model, corporate social responsibility, ISO 26000, crosssectoral collaboration, the Triple Helix Model
JEL Code: M00