Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka 371
Strony: 371-383
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Stworzenie pracownikom warunków do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsiębiorstwa i samych zatrudnionych, czyli partycypacja bezpośrednia pracowników, wpływa na kształtowanie kapitału ludzkiego, motywuje pracowników do udziału w projektowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych, tym samym determinuje rozwój organizacji. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają przełożeni i ich styl kierowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania pilotażowego dotyczącego występowania, zakresu, form, intensywności partycypacji bezpośredniej pracowników oraz stylu kierowania przełożonych, sprawdzenie, czy badane przedsiębiorstwa wykorzystują uczestnictwo pracowników w zarządzaniu jako czynnik rozwoju organizacji. Stwierdzono, że w zbadanych przedsiębiorstwach partycypacja bezpośrednia racowników występuje na poziomie operacyjnym i taktycznym, ma formę współdziałania (rzadziej współdecydowania), dotyczy wszystkich etapów procesu podejmowania decyzji, sprzyjają jej stosowane przez przełożonych, odmiany konsultatywnego stylu kierowania. Pracownicy uczestniczą we wdrażaniu zmian organizacyjnych i zmian dotyczących produktów, jednak z ich udziałem w zarządzaniu wiążą się jeszcze rezerwy, które należałoby skuteczniej wykorzystywać dla rozwoju organizacji.
Słowa kluczowe: partycypacja bezpośrednia pracowników, styl kierowania, czynnik, rozwój organizacji

EMPLOYEES DORECT PARTICIPATION AS A FACTOR OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Abstract
Employees direct participation influences the shape of human capital; it not only motivates employees to project and implement organizational changes, but also determines organizational development. Superiors are especially significant in this process. Their attitude, style of management, and their being (or not being) a leader, influence the range, forms and intensity of employees participation. The goal of the article is to present the results of pilot research concerning the range, forms, intensity of employees direct participation, the superiors’ style of management, and verification whether companies use employees direct participation as a factor of organizational development. It was ascertained that there are mainly passive (cooperation) types of employees direct participation at the operational and tactical levels, and consultative style of management in the researched enterprises. The employees participation occurs at all phases of the decision-making process, but should be used better for efficient organizational development.
Keywords: employees direct participation, factor, style of directing, organizational development
JEL Code: M54