Zeszyty naukowe
Autor: Weronika Toszewska-Czerniej 385
Strony: 385 - 396
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wskazanie czynników wpływających na zakres wykorzystania kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. Autorka przedstawia wyniki badania opinii pracowników z regionu koszalińskiego na temat ich roli w procesie świadczenia usług pocztowych. Analiza czynników skłania do wysnucia wniosku, że stworzenie unikatowej struktury zasobów, które pozwolą na realizację przyjętych celów, wymaga procesu dopasowanego do specyfiki kapitału ludzkiego. Kluczową rolę w prezentowanym przypadku odgrywa zaspokajanie potrzeb i ciągły rozwój pracowników.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, usługi pocztowe, urzędy pocztowe

ANALYSIS OF FACTORS DETERMINING THE ROLE OF HUMAN CAPITAL OF POCZTA POLSKA S.A.

Abstract
Showing factors affecting the scope of using the human capital of enterprises Poczta Polska S.A. is a purpose of the article. Author on the example of the Koszalin region is describing the opinion poll of employees about their role in the process of providing postal services. The analysis of allows to deduce a conclusion, that creating the unique structure of sources, which allows to the realization of adopted purposes requires a process fitted to the specificity of the human capital. In the presented case satisfying needs and the constant development of employees are playing key importance.
Keywords: human capital, postal services, postal units
JEL Code: J24