Zeszyty naukowe
Autor: Halina Zboroń 71
Strony: 71-82
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-06
pdfpełen tekst

Streszczenie
Przedmiotem podjętych rozważań jest zagadnienie statusu wiedzy ekonomicznej. Autorka dokonuje rekonstrukcji epistemologicznych założeń koncepcji metodologicznych i sposobów rozumienia i rozwiązywania problemów wytwarzania i testowania wiedzy naukowej. Celem jest rozpoznanie epistemicznego statusu wiedzy w rozumieniu ekonomii ortodoksyjnej oraz przedstawienie alternatywnej koncepcji w postaci ujęcia konstruktywistycznego.
Słowa kluczowe: status epistemiczny, realizm, konstruktywizm, metodologia

EPISTEMIC STATUS OF ECONOMIC KNOWLEDGE

Abstract
The subject of undertaken considerations is the issue of the status of economic knowledge. The author reconstructs the epistemological assumptions of methodological concepts and ways of understanding and solving the problems of development and testing the scientific knowledge. The aim is to identify the epistemic status of knowledge within the meaning of orthodox economics and to provide alternative ideas in the form of a constructivist approach.
Keywords: epistemic status, realism, constructivism, methodology
JEL codes: A11, A12, A13