Zeszyty naukowe
Autor: Marta Zygier 83
Strony: 83-97
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Praca ma na celu przybliżenie zagadnienia definiowania ryzyka występującego w działalności bankowej, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcie ryzyka operacyjnego. Analizie poddano podatność banków jako instytucji finansowych na wystąpienie ryzyka, szczegółowo omówiono rolę audytu wewnętrznego we wspieraniu i modyfikowaniu systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Przeanalizowano działania mogące służyć eliminacji wystąpienia tego rodzaju ryzyka. W artykule wykorzystano metodę analizy literatury i dokumentów.
Słowa kluczowe: bank, ryzyko operacyjne, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny

OVERVIEW AND SIGNIFICANCE OF OPERATIONAL RISK BANKING ACTIVITY

Abstract
The publication aims to identify the definition of the risk existing in banking activity, with particular attention to the definition of operational risk. It was analyzed the susceptibility of banks as financial institutions to the risk, discussed in detail the role of internal audit in supporting and modifying operational risk management system. Examined activities that may be used for elimination of such risks.
Keywords: banks, operational risk, risk management, internal audit
JEL codes: G21, G32