Zeszyty naukowe
Autor: Franciszek Adamczuk 101
Strony: 101-112
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł dotyczy uwarunkowań oraz genezy powstawania kolejnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) na pograniczu Rzeczpospolitej Polskiej, tworzonego wspólnie z Republiką Czeską, w kontekście dotychczasowych dokumentów rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, w szczególności nowej Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza. Autor dowodzi, że powstawanie na pograniczu polsko-czeskim EUWT NOVUM jest ważnym elementem aktywizacji współpracy transgranicznej regionów europejskich na tym obszarze i otwiera nowy etap w rozwoju tej przestrzeni gospodarczej. Inicjatywa ta sprzyja podnoszeniu atrakcyjności gospodarczej pogranicza, w szczególności rozwojowi turystyki w postaci równolegle tworzonego transgranicznego klastra turystycznego. W drugiej części opracowania przedstawiono główne szanse i zagrożenia dla tej inicjatywy i wnioski wypływające z przeprowadzonych badań wśród liderów społeczności lokalnej pogranicza polsko-czeskiego.
Słowa kluczowe: pogranicze, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, klaster turystyczny

CONDITIONS OF A EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION (EGTC NOVUM) THE POLISH – CZECH BORDERLAND

Abstract
This article applies to the circumstances and origins of a further European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) on the border of Poland, which is created together with the Czech Republic, in the context documents of the Polish-Czech border development. The author argues that the existence of EUWT NOVUM on the Czech-Polish border, is an important element of the activation of cross-border cooperation in this area, and it opens a new stage in the development of this economic space. This initiative favours an increase of economic attractiveness of the border, particulary the development of tourism in the form of parallel cross-border tourism cluster. The second part presents the main opportunities and threats for this initiative, and the conclusions resulting from research among the leaders of the local Polish-Czech border community.
Keywords: European Grouping of Territorial Cooperation
JEL code: F15