Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Bielicki 113
Strony: 113-125
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem opracowania jest ukazanie powiązań polityki pieniężnej i rynku kapitałowego. Wykorzystując analizę zdarzeń, podjęto próbę zidentyfikowania wpływu zmian referencyjnej stopy procentowej na wolumen obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na podstawie otrzymanych wyników nie stwierdzono występowania krótkoterminowej zależności między liczbą akcji będących przedmiotem transakcji a decyzjami o zmianie referencyjnej stopy procentowej. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że polityka Narodowego Banku Polskiego jest dobrze antycypowana przez rynek.
Słowa kluczowe: polityka pieniężna, wolumen obrotów, rynek kapitałowy, analiza zdarzeń

IMPACT OF CHANGES IN REFERENCE INTEREST RATE ON THE VOULME OF TRADING ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract
The issue presents the relationship between capital market and monetary policy. The event study methodology is used to assess the effects of reference interest rate changes in volume of trading on The Warsaw Stock Exchange. Special attention was paid to the study of literature, in which is shown the relationship between monetary policy and capital market. Based on these results show, there is no short-term relationship between the number of shares in trade and changes in reference interest rate.
Keywords: monetary policy, volume of trading, capital market, event studies
JEL codes: G12, G14, E58