Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Bilewicz 127
Strony: 127-137
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian, jakie zaszły w zjawisku globalnej nierównowagi płatniczej po kryzysie, który miał miejsce w latach 2008–2009. Przeprowadzona analiza wskazuje, że po kryzysie globalna nierównowaga znacząco się zmniejszyła. Jest to efektem między innymi reform strukturalnych podejmowanych przez głównych uczestników tej nierównowagi. Istnieje jednak ryzyko, że w przyszłości globalna nierównowaga może ponownie się zwiększyć, bowiem reformy nie zostały jeszcze zakończone. Obecnie coraz większy udział w procesie narastania globalnej nierównowagi ma nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Niemiec.
Słowa kluczowe: globalna nierównowaga, nadwyżka obrotów bieżących Niemiec, korekta globalnej nierównowagi płatniczej

GLOBAL IMBALANCES AFTER 2008–2009 FINANCIAL CRISIS

Abstract
The article presents main changes in the phenomenon of global imbalances after 2008–2009 financial crisis. Research conclusions show that after a crisis global imbalances declined. Some of adjustment reflects structural changes in the economies of main participants of global imbalances. But a risk exists, that in the future global imbalances will widen again because structural changes are not finished yet. Morover, Germany’s current account surplus represents an increasingly large share of the global imbalances.
Keywords: global imbalances, Germany’s current account surplus, adjustment of global imbalances
JEL code: F32