Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz 139
Strony: 139-151
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-11
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule dokonano próby oceny wpływu zmian cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku na sytuację gospodarczą krajów rozwijających się i możliwości zwiększenia eksportu państw dysponujących znacznymi zasobami surowców i żywności (w tym zwłaszcza Afryki). W latach 2003–2011 nowe relacje cenowe znalazły swoje odzwierciedlenie w zdecydowanie wyższej dynamice cen surowców i żywności niż dóbr przetworzonych, ale od 2012 roku sytuacja uległa wyraźnemu odwróceniu.
Z przeprowadzonych badań wynika, że kraje rozwijające się są znacznie bardziej uzależnione od eksportu surowców i żywności niż kraje rozwinięte gospodarczo, a więc silniej reagują na wahania cen dóbr podstawowych. Bardzo dobre wyniki gospodarcze krajów Afryki w pierwszej dekadzie XXI wieku spowodowały pojawienie się głosów o konieczności rewizji tradycyjnego podejścia do kierunków rozwoju ekonomicznego krajów o surowcowo-rolnej strukturze wywozu. Sytuacja panująca w obecnej dekadzie, a także przedstawiane prognozy cen i tempa rozwoju ekonomicznego wskazują jednak na znaczną aktualność tez tradycyjnego podejścia ekonomicznego.
Słowa kluczowe: ceny światowe, kraje Afryki, dywersyfikacja eksportu

DIRECTIONS OF CHANGES IN INTERNATIONAL TRADE AND THE ECONOMY IN DEVELOPING COUNTRIES IN THE 21 ST CENTURY (BASED ON THE EXAMPLE OF AFRICA)

Abstract
In the paper an attempt is made to assess the impact of price changes in the international trade on the economy of developing countries and on the export potential of countries rich in natural resources and food (especially in Africa) in the 21 st century. The new price relations witnessed in the years 2003–2011 involved significantly more dynamic price rises of primary commodities than it was observed for manufactured goods but this trend reversed in 2012.
The research shows that developing countries are significantly more dependent on the exports of primary commodities than developed economies, and as such they are more sensitive to changes in these prices. Following very good economic results of the African economies in the 2000s, voices have emerged claiming that the traditional approach to the directions of economic growth in countries exporting mostly primary commodities should be revised. The present tendencies as well as the outlook for prices and economic growth show, however, that the traditional economic approach still holds true today.
Keywords: world prices, African countries, export diversification
JEL codes: F10, F14